Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

Základní škola Žinkovy

Projekt ZŠ ŽINKOVY - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, BEZBARIÉROVOST ŠKOLY je spolufinancován Evropskou unií Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011335

IROP

Projekt řeší nedostatečnou kvalitu zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a dosud pouze částečnou bezbariérovost školy. Stanovených cílů bylo dosaženo modernizací odborné učebny fyziky a chemie včetně zajištění odpovídajícího vybavení pro plnohodnotnou výuku oborů, vybudováním bezbariérového WC a pořízením schodolezu.

Cílovou skupinou jsou zejména žáci (cca 140 žáků, z toho cca 80 dojíždějících)        a pedagogové ZŠ Žinkovy.

Celkovou modernizací stávající učebny vznikla funkční a plnohodnotně vybavená odborná učebna fyziky a chemie včetně přilehlého kabinetu těchto oborů. Učebna byla po stavební stránce asanována (nové rozvody inženýrských sítí, podlaha, nové dveře a zárubně, sanita), vybavena potřebným nábytkem, specifickými pomůckami pro výuku fyziky a chemie a IT a prezentační technikou odpovídající potřebám kvalitní výuky přírodních oborů.

Cíle projektu:

  • Cílem projektu bylo zvýšení kvality zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd modernizací odborné učebny fyziky a chemie a přilehlého kabinetu těchto oborů a vybavit je odpovídajícím nábytkem, specifickými pomůckami pro výuku a IT a prezentační technikou.
  • Ve vazbě na uvedené klíčové kompetence byly dále realizovány aktivity vedoucí k sociální inkluzi. Rekonstrukcí stávajícího WC vzniklo bezbariérové WC. Pořízením schodolezu a navazujícími stavebními úpravami včetně výměny dveří byl zajištěn bezbariérový přístup do modernizované odborné učebny.

Klíčové aktivity projektu:

Realizace stavebních úprav objektu ZŠ:

  • úpravy stávajícího objektu ZŠ- modernizaci odborné učebny fyziky a chemie a přilehlého kabinetu (vybourání podlahy a položení nové z PVC linoleum, vybourání otvorů, resp. zvětšení stávajícího otvorů v příčkách pro nové interiérové dveře a dozdění okolí zárubní nově osazených dveří, rozvody, úpravy vnitřních povrchů, keramický obklad),
  • realizace stavebních úprav řešících bezbariérovost školy dle vyhlášky č. 398/2009 Sb.- vybudování bezbariérového WC (vybourání otvoru resp. zvětšení stávajícího otvoru v příčkách pro nové interiérové dveře a dozdění okolí zárubní nově osazených dveří, v místnosti nového bezbariérového WC vybourání stávající podlahy z keramické dlažby a položení nové, rozvody, úpravy vnitřních povrchů, keramický obklad).

Vítězný dodavatel stavebních prací, společnost LUKÁŠstav s.r.o., byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 1.109.894,16 Kč bez DPH, 1.342.971,93 Kč včetně 21% DPH. SoD byla uzavřena dne 29. 5. 2020. Předpokládaný termín realizace stavebních prací do 31. 8. 2020 byl splněn a dokončená stavba byl k tomuto dni převzata bez vad a nedodělků převzata. V průběhu realizace byl uzavřen dodatek k SoD v souvislosti se změnami v provedení SDK stropu v učebně z důvodu nesoudržnosti omítek stropu a nerovností (v případě realizace drážek pro instalaci by došlo o opadávání větších ploch omítek) a provedení celoplošných omítek v učebně na stěnách z důvodu celoplošné nesoudržnosti stávajících omítek - nutno provést nové omítky, původní omítky osekat, očistit. Konečná cena za stavební práce byla ve výši 1.109.894,16 Kč bez DPH. V průběhu realizace byly zajištěny inženýrské činnosti související s výkonem technické dozoru stavby, autorským dozorem a činnostmi koordinátora BOZP.

  • Dodávky vnitřního vybavení nově rekonstruovaných učeben zahrnující především vybavení nábytkem, IT vybavením, didaktickými pomůckami a schodolezem.

Dodavatelem kompletního vnitřního vybavení byla APEKO GROUP s.r.o., dodavatelem schodolezu společnost ASH s.r.o.  Dodávky vnitřního vybavení byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami. Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP. V současné době je projekt ve fázi praktického zapojení nově rekonstruovaných prostor včetně vnitřního vybavení do školní výuky.

Díky realizaci projektu se podařilo vyřešit problém související s nedostatečnou kvalitou zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a do té doby pouze částečnou bezbariérovostí školy.

Výstup projektu:

  • Jedno podpořené vzdělávací zařízení
  • Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacích zařízení - počet uživatelů, kteří mohou využít nově inovované vzdělávací zařízení, což představuje renovovanou budovu ZŠ a nové vybavení, dodávané projektem.

Období realizace projektu: 4/2020 – 9/2020

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 3. výzvy - „MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení“ - vazba na výzvu č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

  • Program: Integrovaný regionální operační program
  • Prioritní osa: PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj
  • Specifický cíl: SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality život

Míra podpory z EFRR: Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %

Základní škola ŽinkovyZákladní škola ŽinkovyZákladní škola ŽinkovyZákladní škola ŽinkovyZákladní škola ŽinkovyZákladní škola ŽinkovyZákladní škola ŽinkovyZákladní škola Žinkovy

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři