Menu
Žinkovy
Městys Žinkovy

VEŘEJNÁ SBÍRKA na opravu žinkovského kostela.pdf Typ: PDF dokument, Velikost: 492.29 kB

Hasičská zbrojnice

Projekt Stavební úpravy, přístavba a nástavba hasičské zbrojnice pro JPO III Žinkovy je spolufinancován Evropskou unií Registrační číslo projektu: CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0003268

IROP 2014-2020

 

Cílem projektu bylo:

 • Zodolnění objektu zbrojnice a zvýšení účinnosti a rychlosti činnosti zásahové jednotky proti mimořádným událostem způsobených změnou klimatu a to především před suchem, orkány, větrnými smrštěmi, sněhovými srážkami a masivní námrazou
 • Zajištění bezpečného a fungujícího zázemí a podmínek pro činnost složky IZS při řešení krizových situací a mimořádných událostí, které ohrožují život a zdraví obyvatel, majetek nebo životní prostředí a které vyžadují provedení záchranných, resp. likvidačních prací i u dalších událostech - dopravních nehodách, haváriích spojených s únikem nebezpečných látek a ropných látek, živelných pohromách, apod.
 • Umožnění nasazení hasičské jednotky v regionu v přijatelné časové relaci a zajištění dostatečné míry bezpečí pro obyvatele regionu.

Klíčové aktivity projektu:

 • Klíčovou aktivitou projektu byla realizace stavebních úprav stanice základní složky IZS - hasičské zbrojnice JSDH Žinkovy za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádné události. Aktivita byla zaměřena na realizaci stavebních úprav stávajícího objektu, přístavbu tohoto objektu a realizaci úprav vnějších prostor.
 • Realizace stavebních úprav byla realizována na základě uskutečnění podlimitní veřejné zakázky v souladu s částí třetí zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů. Ve věci výkonu zadavatelských činností spojených se veřejnou zakázkou pověřil městys Žinkovy společnost STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o.
 • Vítězný dodavatel, ZETES KT, spol. s .r.o. byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 7.585.814,20 Kč bez DPH, 9.178.835,18 Kč včetně 21% DPH. Smlouva o dílo bula uzavřena dne 21. 5. 2018.
 • Předpokládaný termín realizace stavebních prací byl dodržen a dokončená stavba byla dne 21. 5. 2019 převzata s termínem odstranění drobných vad a nedodělků nebránícím užívání stavby  do 10. 6. 2019, který byl rovněž dodržen.
 • Po celou dobu výstavby byly zajištěny inženýrské činnosti související s výkonem technické a autorského dozoru stavby. Smluvně byla zajištěna také nezbytná činnost koordinátora BOZP. Po předání dokončené stavby bylo zahájeno kolaudační řízenía a stavba byla řádně zkolaudována.
 • Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP.

Výstup projektu:

 • Jeden modernizovaný objekt hasičské zbrojnice v Žinkovech sloužící složkám IZS

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 36. výzvy - STANICE INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU

 • Program: Integrovaný regionální operační program
 • Prioritní osa: PO 1: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony  
 • Specifický cíl: SC 1.3: Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof  

Míra podpory z EFRR a státního rozpočtu

 • Evropský fond pro regionální rozvoj - 85 %
 • státní rozpočet - 5 %

Náhled HZHZ zpředu

HZ 2 HZ 3 HZ 3

Mobilní aplikace

Aktuální informace od nás
Přímo ve vašem telefonu
Více o aplikaci
Stáhněte si naši mobilní aplikaci na

Sponzoři a partneři