Navigace

Obsah

IROP

Projekt ZŠ ŽINKOVY - NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY PRO ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ, BEZBARIÉROVOST ŠKOLY

je spolufinancován Evropskou unií

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011335

Projekt řeší nedostatečnou kvalitu zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí            v oblasti přírodních věd a dosud pouze částečnou bezbariérovost školy. Stanovených cílů bylo dosaženo modernizací odborné učebny fyziky a chemie včetně zajištění odpovídajícího vybavení pro plnohodnotnou výuku oborů, vybudováním bezbariérového WC a pořízením schodolezu.

Cílovou skupinou jsou zejména žáci (cca 140 žáků, z toho cca 80 dojíždějících)        a pedagogové ZŠ Žinkovy.

Celkovou modernizací stávající učebny vznikla funkční a plnohodnotně vybavená odborná učebna fyziky a chemie včetně přilehlého kabinetu těchto oborů. Učebna byla po stavební stránce asanována (nové rozvody inženýrských sítí, podlaha, nové dveře a zárubně, sanita), vybavena potřebným nábytkem, specifickými pomůckami pro výuku fyziky a chemie a IT a prezentační technikou odpovídající potřebám kvalitní výuky přírodních oborů.

Cíle projektu:

Klíčové aktivity projektu:

Vítězný dodavatel stavebních prací, společnost LUKÁŠstav s.r.o., byla vybrána dle nejnižší nabídkové ceny ve výši 1.109.894,16 Kč bez DPH, 1.342.971,93 Kč včetně 21% DPH. SoD byla uzavřena dne 29. 5. 2020. Předpokládaný termín realizace stavebních prací do 31. 8. 2020 byl splněn a dokončená stavba byl k tomuto dni převzata bez vad a nedodělků převzata. V průběhu realizace byl uzavřen dodatek k SoD v souvislosti se změnami v provedení SDK stropu v učebně z důvodu nesoudržnosti omítek stropu a nerovností (v případě realizace drážek pro instalaci by došlo o opadávání větších ploch omítek) a provedení celoplošných omítek v učebně na stěnách z důvodu celoplošné nesoudržnosti stávajících omítek - nutno provést nové omítky, původní omítky osekat, očistit. Konečná cena za stavební práce byla ve výši 1.109.894,16 Kč bez DPH. V průběhu realizace byly zajištěny inženýrské činnosti související s výkonem technické dozoru stavby, autorským dozorem a činnostmi koordinátora BOZP.

Dodavatelem kompletního vnitřního vybavení byla APEKO GROUP s.r.o., dodavatelem schodolezu společnost ASH s.r.o.  Dodávky vnitřního vybavení byly realizovány v souladu s uzavřenými smlouvami. Kontinuálně byly zajištěny rovněž činnosti související se zajištěním povinné publicity dle podle pravidel IROP, administrativní podpora projektu - vedení složky a monitoring projektu, vedení účetnictví a zajištění archivace dokumentace projektu dle pravidel IROP. V současné době je projekt ve fázi praktického zapojení nově rekonstruovaných prostor včetně vnitřního vybavení do školní výuky.

Díky realizaci projektu se podařilo vyřešit problém související s nedostatečnou kvalitou zázemí pro rozvoj klíčových kompetencí v oblasti přírodních věd a do té doby pouze částečnou bezbariérovostí školy.

Výstup projektu:

Období realizace projektu: 4/2020 – 9/2020

Realizace projektu byla podpořena v rámci Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 3. výzvy - „MAS svatého Jana z Nepomuku – IROP – Rozvoj vzdělávacích zařízení“ - vazba na výzvu č. 68 „ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ – INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD“

 

Program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

PO 4: Komunitně vedený místní rozvoj

Specifický cíl

SC 4.1: Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality život

 

Míra podpory z EFRR

Evropský fond pro regionální rozvoj - 95 %

 

Fotodokumentace
Učebna Učebna
Demonstrační stůl Katedra
Učebna lavice
pc pomucky