Navigace

Obsah


Úřední deska

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
Informace o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje 17.09.2020 04.10.2020
ČEZ DISTRIBUCE - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 17.09.2020 16.11.2020
OZNÁMENÍ o vyložení soupisu nároků grafických přídělů vlastníků pozemků, lhůta pro uplatnění námitek Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kokořov 16.09.2020 16.10.2020
ZÁMĚR PRONAJMOUT nebytové prostory v budově č. p. 84 v Žinkovech 15.09.2020 01.10.2020
ZÁMĚR PRODEJE pozemků městyse Žinkovy 15.09.2020 01.10.2020
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci 10.09.2020 26.09.2020
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 04.09.2020 30.09.2020
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška) 02.09.2020 22.10.2020
Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 21.08.2020 04.10.2020
Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020 17.08.2020 04.10.2020
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje, konané ve dnech 2. a 3. října 2020 31.07.2020 04.10.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy (MZe, Odb. hosp. úpravy a ochrany lesů) 28.07.2020 31.12.2022
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený rozpocet na rok 2020 27.07.2020
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 - 2023 27.07.2020
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Schválený závěrečný účet za rok 2019 27.07.2020
Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství - Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření k 31. 12. 2019 27.07.2020
Záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov LHO Nepomuk, platných od 1.1.2022 do 31.12.2031 01.07.2020 31.10.2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2020 21.02.2020 31.12.2020
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 30.01.2020
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy 09.12.2019 31.12.2022
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy 02.09.2019 31.12.2022
VÝSTRAHA ČHMÚ pro Plzeňský kraj - nebezpečí požárů 23.04.2019
Agenda nedostatečně určitě označených osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §§ 64 - 65 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon - aktualizace k 1. 2. 2019 22.03.2019 31.12.2023
Žinkovy - Pasport místních komunikací 22.02.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2022 07.01.2019 31.12.2022
ZŠ a MŠ Žinkovy - návrh rozpočtu na rok 2019 + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2020-2022 ke scvhálenému rozpočtu 2019 05.12.2018 31.12.2022
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Svazek obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství 17.10.2018
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 06.03.2018 07.03.2021
OZNÁMENÍ o vyvěšení dokumentů 23.10.2017
ODPOVĚĎ PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM 30.08.2017
VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti v oblasti poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů za r. 2016 03.07.2017
SMĚRNICE Úřadu městyse Žinkovy č. 02 pro evidenci veřejných zakázek a zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 29.03.2017
ROZPOČTOVÝ VÝHLED 24.02.2017 31.12.2021
DODATEK č. 2 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 09.11.2016
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi obcemi městys Žinkovy a město Nepomuk 09.09.2016
Strategie rozvoje městyse Žinkovy 2015 - 2020 15.03.2016
INFORMACE PRO VEŘEJNOST - Výzva podle § 65 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb. 07.05.2014 31.12.2023
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy 26.09.2013
ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYSE ŽINKOVY 25.09.2013
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě na výkon přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků 21.11.2012

Vyhlášky

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
OZV č. 1/2020, kterou se zrušuje OZV č. 3/2014 03.02.2020
OZV č. 2/2020, kterou se zrušuje OZV č. 4/2014 03.02.2020
OZV č. 3/2020 o místním poplatku ze psů 03.02.2020
OZV č. 5/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 03.02.2020
OZV č. 4/2020 o poplatku za komunální odpad 01.02.2020
OZV č. 1/2019, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích 03.01.2020
OZV č. 2/2019 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Žinkovy 03.01.2020
OZV č. 1/2018, o zrušení OZV č. 4/2004 12.06.2018
OZV č. 2/2018, kterou se vydává požární řád městyse 11.06.2018
OZV č. 2/2015 o poplatku za komunální odpad 08.01.2016 25.01.2016
OZV č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Žinkovy 01.04.2015 02.01.2020
OZV č. 1/2014, kterou se stanovují providla pro pohyb psů na veřejném prostranství v městysi Žinkovy a vymezuj prostory pro volné pobíhání psů 07.03.2014
OZV č. 6/2014, kterou se zrušuje OZV č. 6/2007 07.03.2014
OZV č. 2/2013 o zrušení OZV č. 2/2003 11.10.2013
Veřejná vyhláška - oznámení vydání opatření obecné povahy č. 1/2013 - Územní plán Žinkovy 25.09.2013 11.10.2013
Řád veřejného pohřebiště městyse Žinkovy 25.09.2013 15.01.2014
OZV č. 6/2007 o zákazu spalování některých druhů paliv a o stanovení podmínek spalování suchých rostlinných materiálů v obci 19.02.2007 19.02.2007
OZV č. 6/2004, kterou se zrušuje OZV č. 2/1993, ve znění vyhl. č. 2/1999 a vyhl. č. 1/2003, o rodičovském příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů na provoz mateřské školy a školní družiny Základní školy Žinkovy 07.12.2004
OZV č. 5/2004 - Požární řád obce 16.08.2004 31.08.2004
OZV č. 3/2004 o místních poplatcích 19.04.2004 03.05.2004
OZV č. 4/2004 o provádění majetkoprávních úkonů obce 19.04.2004 03.05.2004
OZV č. 3/1999 o pohybu zvířat na veřejném prostranství 01.10.1999 18.10.1999
OZV č. 3/1998, kterou se mění a doplňuje vyhláška Obce Žinkovy č. 2/1992 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 01.06.1998 16.06.1998
OZV č. 2/1992 o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 21.12.1992

Rozpočet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 15.09.2020
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 14.08.2020
Závěrečný účet městyse Žinkovy za rok 2019 13.07.2020
Výkaz FIN 2 -12/2019 13.07.2020
Výkaz zisku a ztráty 2019 13.07.2020
Příloha 2019 13.07.2020
Zápis inventarizační komise 2019 13.07.2020
Rozvaha ÚSC 2019 13.07.2020
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 13.07.2020
Tabulky finančního vypořádání 2019 13.07.2020
Výkaz PO - rozvaha 2019 13.07.2020
výkaz PO - příloha 2019 13.07.2020
Výkaz PO - výkaz zisku a ztráty 2019 13.07.2020
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 25.06.2020
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 26.05.2020
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 11.05.2020
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy-2020 12.03.2020
I. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2020 30.01.2020
Rozpočet na rok 2020 06.01.2020
ZŠ a MŠ Žinkovy - rozpočet na rok 2020 06.01.2020
ZŠ a MŠ Žinkovy - Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 ke schválenému rozpočtu 2020 06.01.2020
Rozpočet na rok 2020 20.12.2019
Střednědobý výhled rozpočtu na období 2021 - 2023 20.12.2019
XI.ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2019 17.12.2019
X. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2019 27.11.2019
IX. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy - 2019 04.11.2019
VIII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 01.10.2019
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 06.09.2019
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 12.08.2019
Rozpočty - Schválený závěrečný účet 04.07.2019
Plnění rozpočtu za rok 2018 04.07.2019
Výkaz plnění rozpočtu 04.07.2019
Rozvaha 04.07.2019
Výkaz zisku a ztráty 04.07.2019
Příloha 04.07.2019
Inventarizační zpráva za rok 2018 04.07.2019
Finanční vypořádání 04.07.2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2018 04.07.2019
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 2019 21.06.2019
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 22.05.2019
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 29.04.2019
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 27.03.2019
I. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 01.03.2019
Rozpočty - Schválený rozpočet 07.01.2019
XI ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 31.12.2018
X. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 10.12.2018
IX. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 14.11.2018
VIII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 10.10.2018
VII. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 11.09.2018
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 22.08.2018
V. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 11.07.2018
IV. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 06.06.2018
III. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 11.05.2018
Rozpočty - Návrh závěrečného účtu 03.05.2018
II. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 09.04.2018
I: ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 14.03.2018
VIII.ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 21.12.2017
Rozpočet na rok 2018 19.12.2017
VII.ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 15.12.2017
VI. ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ za městys Žinkovy 16.11.2017

Závěrečný účet

Název Vyvěšeno Datum sejmutí
2016 01.06.2017